AYDINLATMA METNİ

KONAHED – KONYA AİLE HEKİMLİĞİ ETKİNLİK DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği tarafından Dernek’ in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

1.VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği olarak; kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz.

 • Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ve ticari ilişkilerimiz kapsamında;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya tarafımıza bildirilen şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak;
 • İşleyebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edilerek saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya aktarabileceğiz.

2.İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad soyad, TC Kimlik No, imza, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer (il/ilçe/mahalle), nüfus cüzdanı seri ve no, aile sıra no, Cilt ve sıra no, medeni hal, kimlik kayıt numaraları, veriliş nedeni / yeri / tarihi, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport fotokopisi, bakmakla yükümlü olunan kişiler, cinsiyet, uyruk, sgk no, vergi numarası, ruhsat fotokopisi, çalışan kartı, cinsiyet.

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon (ev/cep), adres, e- posta adresi

Sağlık Verisi: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Biyometrik Veri: Avuç izi, Biyometrik ve genetik testler ve veriler

Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet/kimlik fotokopisi/taraması

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura, cari hesap

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Islak İmza, e-imza, imza fotokopisi/taraması, Kimlik fotokopisi, imza sirküleri/beyannamesi

Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Çalıştığı kurum, meslek bilgisi

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Okul, eğitim bilgileri,

Çalışma Verisi: Çalışılan şirket, departman ve pozisyon bilgisi,

Aile ve Yakını Verisi: Yakınlarının adı-soyadı, numarası, TC Kimlik numarası

Hukuki İşlem: Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri

Diğer: konahed.org internet sitesi üzerinden online olarak yapılan başvurularda tarafınızca beyan edilen bilgiler.

Web sitesi: Log kayıtları, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri

Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi:

Kimlik Bilgisi; Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi
İletişim Bilgisi; Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi
Lokasyon; Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi
Müşteri Bilgisi; Müşteri
Müşteri İşlem Bilgisi; Müşteri
Fiziksel Mekan Güvenliği; Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Tedarikçi çalışanı ve yetkilisi
İşlem Güvenliği; Müşteri, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Şirket Yetkililer
Görsel ve işitsel kayıtlar; Müşteri, Çalışan, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Şirket Yetkilileri
Finansal Bilgiler; Müşteri, Çalışan, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri
Özlük Bilgisi; Çalışan, Şirket yetkilisi
Hukuki İşlem; Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi
Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik tedbirleri; Çalışan Adayı, Çalışan, Şirket yetkilisi, Şirket hissedarları
Pazarlama Bilgisi; Müşteri, potansiyel müşteri
Sağlık Bilgileri; Müşteri, Çalışan adayı, Çalışan, Şirket yetkilisi, Şirket hissedarları
Biyometrik Veri (Parmak İzi, Avuç içi); Müşteri, Çalışan

3.KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Siz danışanlarımız, hastalarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ve tedarikçilerimizden elde ettiğimiz kişisel veriler 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

 • 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve sağlıkla ve mali konular ile ilgili diğer yasal düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamı nedeni ile,
 • Toplum Sağlığı, Tıbbi Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, erken teşhis ve koruyucu hekimlik, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hekimin gerek görmesi halinde durumun ilgili kuruluşlara bildirilmesi,
 • Üye olmanız halinde; tıbbi teşhis, tedavi, eğitim hizmetlerimizin sizlere duyurulması, E-bülten gönderimi, uzmanlarımızın kitapları, yeni yayınları ve etkinlik günleri hakkında bildirim,
 • Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme, Merkezimiz ile ilişkinizi teyit etme, online ve canlı destek,
 • Satın aldığınız hizmetlerimiz/ürünlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Tıbbi teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, laboratuvar sonuçlarının alınması,
 • Verilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması,
 • Hasta/danışan memnuniyetinin artırılması,
 • Hizmetlerin geliştirilebilmesi amacıyla analiz ve benzeri çalışmalar yapılması,
 • Risk Yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yapılması,
 • Kalite ve verimlilik çalışmalar, raporları,
 • İlgili Mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla, size sunulan sağlık hizmetine ilişkin finansal mutabakatlar sağlanması,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri
 • Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası, katılımların takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, İnternet sitesinin sizin ve kurumun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, web push hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Çağrı Merkezi aramalarında;

5.KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILABİLECEĞİ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği‘nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği’nin ve Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği’nin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği sorumlu değildir.

6.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerimizi yürütmek, merkezimizin meşru menfaatlerini korumak, aramızda ki mesafeli satış sözleşmesinin ifasını sağlamak, sağlık, tedavi ve tanı konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle; sizden bizzat veya web sitemiz/telefon vasıtasıyla talep ettiğimiz veya sizin bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz, e-posta vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla, sağlık hizmetlerinin ifasında ki yasal gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ticari / işletmesel faaliyetlerimizi yürütebilmek sebebiyle, mesafeli satış sözleşmesinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda Kanun ile belirlenmiş şekilde güvenli bir biçimde toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c; sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi, md.5/2-ç doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek, md.5/2-f doğrultusunda şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde, ve faaliyet konumuz doğrultusunda 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.

7.VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği’ne iletmeniz durumunda talepleriniz Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

8.VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI

 • Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, yukarıda belirtilen şekillerde Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği’ne ulaştırmanız gerekmektedir.
 • Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi[1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
 • Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine firmamız tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir. Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Gönderimde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 42/1 Selçuklu/Konya

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Noter Yoluyla

İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 42/1 Selçuklu/Konya – TÜRKİYE

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Kayıtlı e-posta adresiniz ile

konahed@hotmail.com

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”

İLETİŞİM

Tel: +90 530 595 24 33

9.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

10.BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Merkezimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

Saygılarımızla.

Faydalı Linkler

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı